Toimintasuunnitelma 2020

YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMA
ALKANEELLE VUODELLE 2020

(käsitelty johtokunnan ja vuosikokouksissa 6–8.7. 2020)

Tämän toimintasuunnitelman tekemiseen ja sisältöön on vaikuttanut erittäin merkittävästi kuluvan vuoden alkupuolella koko maailmaa ravistanut virusepidemia. Sen johdosta on ollut pakko luopua hyvin monista perinteisistä, mutta myös uusista yhdistysten toimintaan liittyvistä toimista.

Kokoukset
Vuosikokous (1 kpl)
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 7§:ssä mainitut asiat sekä tässä kokouksessa tarpeelliseksi katsotut tai muut esille tulevat asiat.

Johtokunta
pyrkii kokoontumaan 2–3 kertaa vuodessa.

Jäsenasiat
Jäsenmaksu kerätään toisen vuosipuoliskon aikana, johtuen alussa mainituista yleis-maailmallisista pakottavista syistä. Jäsenmäärän odotetaan vähäistä alentumista.
Jäsenmaksun suuruudeksi johtokunta ehdottaa 15 euroa. Ylläpidetään yksityistä, vain johtokunnan käytössä olevaa atk-jäsenrekisteriä osoitteineen.

Tiedotustoiminta
Jäsenlehti
Lehmuksenlehti julkaistaan vähintään yhden kerran toimintavuoden aikana:
tiedotuslehtenä jäsenmaksun keruun yhteydessä.
Muu tiedotustoiminta tapahtuu paikallislehden, kotisivujemme ja Facebook -ryhmäm-me välityksellä.

Varsinainen toiminta
TAPAHTUMAT:
Toimintavuoden tapahtumarikkaus tulee oleman vähäistä alussa mainituista yleismaa-ilmallisista syistä.

Järjestetään terveystilanteen niin sallitessa yksi, ns. kotiseuturetki eli ”Eloreis muhal” loppukesän aikana. Kohde on vielä avoin, mahdollisesti Turun suuntaan.
Osallistutaan Kaatuneiden muistopäivän ja itsenäisyyspäivän lippuvartioihin Pyhän Laurin kirkkomaalla.

MUU JULKAISU- ja KERUUTOIMINTA SEKÄ TUOTEMYYNTI:
Perinteisen tiedotuslehtemme lisäksi julkaistaan sarjassaan 30. –yhdistyksen kahdes-kymmenes kotiseutuaiheinen PERNIÖ-kalenteri 2021, aihe vielä avoin. Lisäksi julkais-taan yhdistykselle lahjoituksena saadusta kirjoitelmakokoelmasta kustannettava muis-telmateos Perniön Laiterlan kylästä. Tämä lisäksi on valmisteilla ”Pernjäm murret” kä-sittelevä ns. murreopas. Sen tavoitteena on tavoittaa myös nuorempaa sukupolvea. Julkaisut toimintakauden päättymisen aikoihin.
Jatketaan muiden Perniö- aiheisten tuotteiden myyntiä.

KOTISEUTUARKISTO
Arkiston edelleen kehittäminen on yksi merkittävä kohde toimintakauden aikana. Tulemme käyttämään arkiston kehittämiseen mahdollisesti myös ulkopuolisia palve-luja, ammatti- että opiskelijatyövoimaa. Oma erityiskohteensa on laaja valokuvako-koelmamme. Vastuuhenkilönä sihteeri Paavo Heinonen.

MUU TOIMINTA:
Internet-sivusto www.pernio.fi pidetään ajantasalla. Ylläpidetään ns. ”Perniötä kuvin ja muistoin” -ryhmää www.facebook.fi portaalissa (jäseniä noin 2300). Vastuuhen-kilönä Esa Sainio Haarlan kylästä.

YHTEISÖLLISYYS:
Yhdistys on jäsenenä Suomen kotiseutuliitto ry:ssä, Perniökulttuuri -ja Annikki Virta-Merikoski-säätiöissä (rs.) sekä osakkaana Osuuskunta Pro Perniössä. Yhdistys on myös Lounaismaan Osuuspankin jäsen, perusteina tiivis yhteistyö ja pankkikustan-nukset.
Yhdistyksen johtokunta seuraa SAMU:n Perniön museon korjaus- ym. toimia, ollen tarvittaessa mukana eri tavoin. “Präämerin polun” ja Karpinmäen muinaispolun opas-teiden täydentäminen ajoitetaan Perniön museon uudelleen avaamisen yhteyteen.
Yhdistyksemme toimii yhteistyössä mm. Perniön Laurin markkinat ry:n ja Perniön kirkonkyläyhdistys ry:n kanssa.

Talous
Yhdistyksen tuotot syntyvät ensinnä jäsenmaksuista. Perniö -kotiseutukalenterin tuot-to luo perustan yhdistyksen taloudelle. Sen lisäksi kaikki kotiseutuaiheinen tuote-myynti antaa oman panoksensa talouteemme.
Yhdistyksen jäsenille ei makseta palkkioita, vain kulu- ja matkakorvauksia voidaan hyvittää.
Toimintasuunnitelman vuosi tulee olemaan tappiollinen, joka hyväksytetään vuosiko-kouksen päätöksellä.

Stipendit, lahjoitukset ja huomionosoitukset
YHISTYKSELTÄ:
Yhdistys voi johtokunnan niin päättäessä luovuttaa useamman stipendin erikseen so-vittavan tavan mukaan. Euromäärät –stipendin arvon– johtokunta voi päättää kokouk-sissaan erikseen.
Lisäksi yhdistys hoitaa Perniön kansalaisopiston ”Toverikunnan rahasto” -stipendien jaon toteutumista vuosittain Perniön Yhteiskoulun IX luokan kahdelle oppilaalle 150 euroa/oppilas.
Mahdollinen Perniö-mitalien luovutus suunnittelukaudelta jää johtokunnan päätettä-väksi. Mitalien jako suoritetaan Perniön itsenäisyyspäivän juhlassa 2020.
YHDISTYKSELLE:
Yhdistys voi ottaa vastaan myös asiakirja- tai euromääräisiä lahjoituksia, (arkisto-aineistoja, valokuvia ymv.).

Tähän toimintasuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia johtokunnan päätöksellä.

Johtokunta 6–8.7.2020

Merkittävin lisäys kokouksessa: läsnäolleita ehdotus vastoin johtokunnan ehdotusta: Jäsenmaksu 15€, joka hyväksyttiin!